Adatkezelési tájékoztató

FIGULA PINCÉSZET - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Figula Pincészet Kft (8230 Balatonfüred, Siske út 44/B, cg.: 09-09-507231), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a honlapon közzétett adatkezelési szabályzatban és a hatályos uniós és nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A részletes adatkezelési szabályzat ide kattintva elérhető.

A Figula Pincészet Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Olyan adatkezelési kérdés esetén, amelyet a jelen tájékoztató vagy a Figula Pincészet Kft adatkezelési szabályzata nem részletez, vagy amely ez alapján értelmezési kérdéseket fakaszt, a Figula Pincészet Kft, mint adatkezelő vagy annak adatvédelmi tisztviselője ad tájékoztatást. Jogi iránymutatást igénylő esetben az adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: NAIH) együttműködik.

A Figula Pincészet Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Figula Pincészet Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Ezen adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatkezelési szabályzattal és az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

Az adatkezelés alapelvei

  1. A Figula Pincészet Kft az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
  2. A Figula Pincészet Kft a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
  3. A Figula Pincészet Kft az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a vállalkozás nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.
  4. A Figula Pincészet Kft adatkezelése pontos és naprakész, adatkezelőként minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).
  5. A Figula Pincészet Kft a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).
  6. A Figula Pincészet Kft megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).
  7. A Figula Pincészet Kft felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében adatkezelőként gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 

Az adatkezelés jogcíme

 

A Figula Pincészet Kft a honlapján interaktív adatforgalmat nem generál. A felület a külső felhasználó számára kapcsolattartási lehetőséget biztosít név, e-mailes elérhetőség és közlemény formában.

A kapcsolattartás során megadott adatok önkéntesek, a felhasználó saját elhatározásán alapul.

A megkeresésekre adott válaszokat követően ezen kapcsolattartási adatok azonnal törlésre kerülnek, kivéve azokban az esetekben, amennyiben a Figula Pincészet Kft és az érintett között új jogviszony alakul ki. Ez esetben az adatkezelés körülményeit, részletes szabályait, jogcímeit és céljait az adott jogviszony tartalma alapján kell megítélni.

 

Webanalitika

 

A Figula Pincészet Kft saját rendszerén tárolja  a Figula Pincészet Kft honlapjának megtekintése során, az internetes kapcsolat létesítésére használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP-cím, portszám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő, illetve az üzenetküldő oldal esetében a küldő és fogadó e-mail címek adataival és a küldés dátumával kapcsolatos személyes adatnak minősülő naplózási adatokat.

 

E tényről a felhasználókat az ún. „cookie (süti)” tájékoztatón keresztül értesíti.

Az adatkezelés célja a honlap fejlesztéséhez és használattal kapcsolatos elemzésekhez szükséges információk gyűjtése valamint az esetleges visszaélések megakadályozása, felderítése.
A Figula Pincészet Kft  a honlap látogatásával kapcsolatos naplózási adatokat egy évig tárolja.

 

Az érintettek jogai

 

1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelege miatt kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400 | Telefax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatbiztonság

 

A Figula Pincészet Kft, mint adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. (Fizikai, adminisztratív, logikai és információbiztonsági irányítási kontroll.)

 

Felelősség korlátozása:

 

A Figula Pincészet Kft kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

- Az interneten előzetes fogadói hozzájárulás nélkül küldött bármilyen adat.

- Bármilyen külső működési hiba az internetes hálózatban.

- Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a külső kommunikációs vonalakon ill. szolgáltatói felületeken.

- Bármely vételi levél - függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen vételi adat elvesztése.

- Bármely külső (a Figula Pincészet Kft-n kívüli) fejlesztésű szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen külső programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

- Vis maior, ami nem az irányítása alatt következik be.

 

A Figula Pincészet Kft fenntartja magának a jogot, hogy saját weboldalát előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a Figula Pincészet Kft felelősséget nem vállal.

 

Szerzői jogok

 

A Figula Pincészet Kft webes felületein és egyéb kiadványain található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete a Figula Pincészet Kft kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).

 

Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. Az oldal bármely elemének felhasználásához a Figula Pincészet Kft előzetes írásbeli engedélye szükséges.

                                        

Adatkezelői, tárhelyszolgáltatói és műszaki adatok

 

az adatkezelő személye: Figula Pincészet Kft

székhelye: 8230 Balatonfüred, Siske út 44/B

adószáma: 13143068-2-19

cg. száma: 19-09-507231

felelős személy: Figula János üv.

e-mail cím: figulapincészet@figula.hu

a szervergép helye: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.

szállodai nyilvántartás: azenvendegszobam.hu

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

webshop számlázó program: Billingo Premium

egyéb számlázó program: AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó p.

 

webes kereskedelemi szolgáltatásban további adatkezelő

 

az adatkezelő személye: Tóth Péter EV

székhelye: 8230 Balatonfüred, Ferencsik u. 19.

levelezési cím, panaszkezelés: 8230 Balatonfüred, Ferencsik u. 19.

adószáma: 67250879-2-39

e-mail cím: info@webforexperts.com

 

tárhelyszolgáltatás

 

név: Tóth Péter EV

cím: 8230 Balatonfüred, Ferencsik u. 19.

e-mail cím: info@webforexperts.com

 

Adattérkép és adatvagyon leltár az adatkezelési szabályzat 1. és 2. sz. mellékletében található.

 

Balatonfüred, 2020. május 4.

 

ADATVÉDELMI KÉRDŐÍV

 

Figula Pincészet Kft

8230 Balatonfüred, Siske út 44/B

https://figula.hu/

 

Kövessen minketA közösségi médiában

Értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről, eseményeinkről, akcióinkról!